siamtoday : สถานีเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


รหัสสถานี : 0529

ชื่อสถานี : เชียงราย เพื่อธุรกิจคนเกษตร FM.96.5 MH Mhz จังหวัด จ.เชียงราย

ที่อยู่ : เลขที่ เลขที่ 231/1 หมู่ 3 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน

เบอร์โทร : 085-4824459

Email : Korkaifm96@hotmail.com

Line ID :

© copyright OhmiDesign Group.