siamtoday : สถานีเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


รหัสสถานี : 1297

ชื่อสถานี : พัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพะยอม FM.90.0 M Mhz จังหวัด จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ : เลขที่ เลขที่ 144 หมู่ 17 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม

เบอร์โทร : 062-1127538

Email : Voraveach2504@gmail.com

Line ID :

© copyright OhmiDesign Group.